Meer over de medezeggenschapsraad

De M.R. moet goed geïnformeerd worden. Ten minste eenmaal per jaar moet de raad schriftelijk informatie krijgen over het beleid dat het bestuur het afgelopen jaar heeft gevoerd, en over de beleidsvoornemens voor het komende jaar ten aanzien van financiën, reorganisatie en onderwijs. Het bestuur moet de raad tijdig inlichten over belangrijke voorgenomen beslissingen , zoals ten aanzien van fusie. ’Tijdig’ wil hier zeggen, dat de M.R. voldoende tijd moet hebben om zich te beraden, advies in te winnen en overleg te plegen.

Voor de volgende zaken kunt U bij de M.R. terecht:
onderwijskundig beleid - financiën en medezeggenschap - personeelsbeleid - arbeidsomstandigheden - veiligheid, gezondheid en welzijn van de leerlingen - relatie school/ouders - identiteit van de school.
Uw inspraakmogelijkheid op d’n Bogerd: maak daar gebruik van!
Reacties aan de M.R. kunt U ook op het e-mail adres van de school kwijt: bogerd@prodas.nl

Stuur een mail naar de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is uw inspraakmogelijkheid bij uitstek op basisschool d’n Bogerd. De raad bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De volgende personen nemen zitting in de MR:

     Naam   -   functie  -  namens

  • Luc Naus            - voorzitter - ouders
  • Moniek de Louw - penningmeester - personeel
  • Finn Maas          - secretaris - ouders
  • Theo v.d. Kant    - lid - personeel
  • Bea v.d. Wal       - lid - personeel
  • Annet Kuijten      - lid - ouders
  • Nita Welten         - Vertrouwenscommissie